Misioa

“Sortarazin, Bizkaian bazterkeria-egoeran edo -arriskuan dauden pertsonak eta familiak gizarteratzen laguntzen dugu. Haien gaitasunen eta ikuspegi komunitarioaren bidez, haien duintasuna, autonomia eta parte-hartzea sustatutzen dugu.

Gure nortasun klaretiarrari leial gara, eta honen bidez, eraldaketa sozialak sustatzen dugu. “Premiazkoenetik, egokienetik eta eraginkorrenetik abiatuta”, eta dauden errealitateen sentsibilizazio eta salaketatik abiatuta.”

Ikuspegia

Pertsonak eta familiak bertaratzen diren erakundea izan nahi dugu, entzunak, artatuak eta lagunduak izan daitezen gizarteratzeko prozesu pertsonaletan, beren gaitasun pertsonal eta sozialak, autonomia, ongizatea eta parte-hartze komunitarioa garatuz.

Horregatik, erakunde aitortua izango gara, eta konfiantza sortuko du gure jardun-eremu geografikoan.

Honako hauengatik ere baloratuak izan nahi dugu:

 • Koherentzia gure nortasunarekin eta sentsibilizazio- eta salaketa-zereginarekin,
 • Beste erakunde publiko eta pribatu batzuekin lankidetzan eta sarean egiten dugun lana, gure lan-eremuetan elkarte-sarea indartzea sustatuz,
 • Dauden gizarte-premiei erantzun errealista eta orekatua emateko dugun gaitasuna.

Barne-kohesioa duen erakundea, honako hauek osatzen dute sortarazi:

 • Giza talde profesional eta eraginkorra, bertako kide izateaz harro,
 • Gizarte-oinarria eta konpromiso- eta partaidetza-maila handiko boluntariotza,
 • Egonkortasun ekonomikoa,
 • Proiektu eta metodologia berritzaileak eta gizartean eragina dutenak.

Balioak

Sortarazi programan pertsonekin esku hartzeko estilo pertsonalizatua eta malgua eskaintzen dugu. Gure balioak honako hauetan oinarrituz:

Pertsonekiko konpromisoa

 • Enpatia eta hurbiltasuna
 • Egoera soziopertsonal, familiar eta komunitario desberdinetarako irekitasuna
 • Pertsona bakoitzaren potentzialtasunekiko konfiantza eta bere erabakiekiko errespetua
 • Pertsona eta komunitateei eboluzioa eskatzea
 • Banakotasunaren eta aniztasunaren balorazioa (generoa, arraza, kultura)
 • Pertsona guztien giza eskubideen defentsa, eskubide osoko herritar gisa
 • Inguruarekiko konpromisotik abiatuta
 • Lan egiten dugu pertsona bakoitzaren parte-hartzetik abiatuta

Gardentasuna

 • Informazio eguneratua, aldizkakoa eta eskuragarria (estrategia-ildoei, ekimen berriei, proiektuen egoerari, kontuei… buruzkoa)
 • Erabakien azalpena.

Talde-lana

 • Hazkunderako eta bilaketa partekaturako elkarrekiko konfiantza .
 • Pertsonen arteko elkarrizketa enpatikoa eta zintzoa.
 • Elkarrekiko laguntza eta lankidetza.

Koherentzia eta osotasuna

 • Eginkizuna eta balioak betetzeari arreta eskaintzea.
 • Sentsibilitatea eta gizarte-bidegabekerien salaketa.

Sareko lana

 • Proaktibitatea eta beste erakunde batzuekiko lankidetza.
 • Erakundeekiko elkarrizketa, akordioak eta adostasunak esku-hartze zehatzei eta esku hartzeko estrategiei buruz.

Profesionaltasuna

 • Konpetentzia profesionala eta prestakuntza eguneratua eta espezializatua.
 • Autonomia eta erantzukizun profesionala.
 • Erakundea eta honen helburuekiko konpromisoa
 • Berritzeko, egokitzeko eta etengabe hobetzeko asmoa.
 • Efikazia eta efizientzia.

a parftir de aqui

Misioa

“Sortarazin, Bizkaian bazterkeria-egoeran edo -arriskuan dauden pertsonak eta familiak gizarteratzen laguntzen dugu. Haien gaitasunen eta ikuspegi komunitarioaren bidez, haien duintasuna, autonomia eta parte-hartzea sustatutzen dugu.

Gure nortasun klaretiarrari leial gara, eta honen bidez, eraldaketa sozialak sustatzen dugu. “Premiazkoenetik, egokienetik eta eraginkorrenetik abiatuta”, eta dauden errealitateen sentsibilizazio eta salaketatik abiatuta.”

Ikuspegia

Pertsonak eta familiak bertaratzen diren erakundea izan nahi dugu, entzunak, artatuak eta lagunduak izan daitezen gizarteratzeko prozesu pertsonaletan, beren gaitasun pertsonal eta sozialak, autonomia, ongizatea eta parte-hartze komunitarioa garatuz.

Horregatik, erakunde aitortua izango gara, eta konfiantza sortuko du gure jardun-eremu geografikoan.

Honako hauengatik ere baloratuak izan nahi dugu:

o Koherentzia gure nortasunarekin eta sentsibilizazio- eta salaketa-zereginarekin,

o Beste erakunde publiko eta pribatu batzuekin lankidetzan eta sarean egiten dugun lana, gure lan-eremuetan elkarte-sarea indartzea sustatuz,

o Dauden gizarte-premiei erantzun errealista eta orekatua emateko dugun gaitasuna.

Barne-kohesioa duen erakundea, honako hauek osatzen dute sortarazi:

o Giza talde profesional eta eraginkorra, bertako kide izateaz harro,

o Gizarte-oinarria eta konpromiso- eta partaidetza-maila handiko boluntariotza,

o Egonkortasun ekonomikoa,

o Proiektu eta metodologia berritzaileak eta gizartean eragina duenak.

Valores

En Sortarazi ofrecemos un estilo de intervención personalizada y flexible con las personas. Basando nuestros valores en:

En Sortarazi contribuimos a la inclusión social de las personas y familias en situación o en riesgo de exclusión en Bizkaia promoviendo, a través del desarrollo integral de sus capacidades y desde un enfoque comunitario, su dignidad, autonomía y participación.

Misión

“En Sortarazi contribuimos a la inclusión social de las personas y familias en situación o en riesgo de exclusión en Bizkaia promoviendo, a través del desarrollo integral de sus capacidades y desde un enfoque comunitario, su dignidad, autonomía y participación.

Siendo fieles a nuestra identidad claretiana, esto lo realizamos para promover la transformación social desde lo “más urgente, oportuno y eficaz”,  y desde la sensibilización y denuncia de las realidades existentes.”

Visión

Queremos ser una organización a la que las personas y familias acudan para ser escuchadas, atendidas y acompañadas en sus procesos personales de inclusión social, desarrollando sus capacidades personales y sociales, su autonomía, bienestar y participación comunitaria.

Por ello seremos una organización reconocida y que genere confianza en nuestro ámbito geográfico de actuación.

También queremos ser valorados/as por:

o La coherencia con nuestra identidad y con nuestro papel de sensibilización y denuncia,

o Nuestro trabajo en colaboración y en red con otras organizaciones, públicas y privadas, fomentando el fortalecimiento del tejido asociativo en nuestras zonas de trabajo,

o Nuestra capacidad de respuesta realista y equilibrada a las distintas necesidades sociales existentes.

Para todo ello, contaremos con:

Una organización cohesionada internamente y compuesta por:

o Un equipo humano profesional y eficaz, orgulloso de su pertenencia,

o Una base social y un voluntariado con alto nivel de compromiso y participación,

o Estabilidad económica,

o Proyectos y metodología innovadores y con impacto social.

Valores

En Sortarazi ofrecemos un estilo de intervención personalizada y flexible con las personas. Basando nuestros valores en:

Compromiso con las personas

 • Empatía y cercanía
 • Apertura a las diferentes circunstancias sociopersonales, familiares y comunitarias
 • Confianza en las potencialidades de cada persona y respeto por sus decisiones
 • Exigencia de evolución a personas y comunidades
 • Valoración de la individualidad y la diversidad (género, raza, cultura…)
 • Defensa de los derechos humanos de todas las personas como ciudadanos/as de pleno derecho.
 • Desde un compromiso con el entorno.
 • Desde la participación de cada persona para las que trabajamos.

Transparencia

 • Información actualizada, periódica y accesible (sobre las líneas estrategias, nuevas iniciativas, estado de los proyectos, cuentas, …)
 • Explicación de las decisiones.

Trabajo en Equipo

 • Confianza mutua para el crecimiento y la búsqueda compartida.
 • Diálogo interpersonal empático, honesto y sincero.
 • Apoyo y colaboración mutuos.

Coherencia e Integridad

 • Atención al cumplimiento de la misión y valores.
 • Sensibilidad y denuncia de injusticias sociales.

Trabajo en red

 • Proactividad, cooperación y colaboración con otras entidades.
 • Diálogo, acuerdos y consensos con entidades sobre intervenciones concretas y estrategias de intervención.

Profesionalidad

 • Competencia profesional y formación actualizada y especializada.
 • Autonomía y responsabilidad profesional.
 • Compromiso con la organización y sus objetivos.
 • Espíritu de innovación, adaptación y mejora continua.
 • Eficacia y eficiencia.